1. Postanowienia ogólne

1.1 Informacje ogólne

1.1.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisów ucgosu.pl, cdlazaawansowanych.pl, tddembedded.pl oraz ich wszystkich subdomen (w szczególności edu.ucgosu.pl, akademia.ucgosu.pl, sklep.ucgosu.pl). 

1.1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych (dalej jako: Administrator) jest Maciej Gajdzica, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Maciej Gajdzica-ucgosu.pl (dalej jako: M. Gajdzica), pod adresem ul. Częstochowska 37/5, 80-180 Gdańsk. Kontakt mailowy: odo@ugcosu.pl. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany powyżej oraz droga elektroniczną. 

1.1.3 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a) Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach. 

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

1.2 Wprowadzenie

1.2.1 Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie informacji dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formule w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących im praw. 

1.2.2 Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których M. Gajdzica jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. 

1.3 Definicje

1.3.1 Dane osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu (dalej jako: Dane); 

1.3.2 Przetwarzanie danych osobowych: Każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie. 

1.3.3 Sklep: Serwis za pomocą którego Klient dokonuje zakupu oferowanych produktów. 

1.3.4 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). (Link)

1.4 Zasady

1.4.1 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

1.4.2 Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do ich przetwarzania; 

b) Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami, 

c) Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu, 

d) Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, któremu mają służyć z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie, 

e) Przetwarzane dane są uaktualniane, 

f) Stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

g) Dane mogę zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, tj. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom, etc. 

1.4.3 Niezależnie od niniejszej Polityki Prywatności, która jest dostępna na stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie zapisywania się na newsletter/ składania zamówienia na usługę, lub w odpowiednich terminach, w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą. 

1.4.4 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów na rzecz których świadczona jest usługa drogą elektroniczną, subskrybentów Newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza kontaktowego, FB) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie). 

1.4.5 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z danymi gromadzonymi za pośrednictwem plików Cookies znajdują się w odrębnej części niniejszego dokumentu pn. Polityka plików Cookies. 

2. Postanowienia szczególne

2.1 Pochodzenie Twoich danych

2.1.1 Dane, które podlegają przetwarzaniu otrzymałem od Ciebie podczas zakładania konta, korzystania z mojego bloga oraz platformy kursowej a także w związku z transakcjami zakupu dokonywanymi w sklepie. Adres e-mail, na który otrzymujesz newsletter, został pozyskany w drodze Twojego jawnego zapisu i potwierdzenia tego faktu poprzez kliknięcie linku w mailu potwierdzającym zapis. Dane pozyskiwane są wyłącznie od osób, których te dane dotyczą. Nie pozyskuję danych osobowych, ani maili ze źródeł zewnętrznych.

2.2 Zakres zbierania danych

2.2.1 Przetwarzam Twoje następujące dane: 

a) Imię i nazwisko, 

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), 

c) Adres e-mail, 

d) Numer telefonu, 

e) Nazwa firmy, 

f) Numer NIP, 

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przeze mnie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość. Brak podania wyżej określonych danych osobowych stanowi przeszkodę do zawarcia umowy, korzystania z Newslettera etc.

2.2.2 Jeżeli nie założyłeś konta w sklepie, ani nigdy nie dokonałeś u mnie zakupu, korzystam z Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu dostarczania Ci informacji o ofercie, promocjach za pomocą Newslettera. Twój e-mail może mi też posłużyć do wysłania maila przypominającego o pozostawionych w koszyku zakupach (niedokończone zamówienia). 

2.2.3 Oprogramowanie sklepu oraz strony ucgosu.pl, cdlazaawansowanych.pl, tddembedded.plgromadzą następujące dane, określające sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (IP komputera, rodzaj urządzenia z którego nastąpiło połączenie, rodzaj systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, kraj oraz lokalizację o ile je udostępniasz, język ustawiony w przeglądarce); 

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (m.in. wejście i wyjście ze strony, zalogowanie i wylogowanie, czas przebywania na stronie, odwiedzane strony, wykonywane akcje, przedmioty pozostawione w koszyku); 

c) Informacje o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną (rejestracja konta, złożenie zamówienia). 

2.2.4 Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius. 

2.2.5 W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook etc.. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. 

2.2.6 W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. 

2.3 Cel zbierania danych

2.3.1 Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

a) założenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, 

b) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, 

c) dokonywania transakcji i płatności, 

d) wysyłki materiałów, 

e) wysyłki Newslettera, o ile się na niego zapisałaś/eś, 

f) umożliwienia uczestnictwa w projektach lojalnościowych, 

g) kontaktowania się z Tobą w celu prawidłowej realizacji umowy, 

h) zapewnienia kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Administratora lub w formie komunikacji e-mail lub telefonicznej, 

i) zapewnienia bezpieczeństwa systemu, 

2.3.2 Twoje zanonimizowane dane mogą być analizowane przez oprogramowanie sklepu/strony w celu prowadzenia analiz statystycznych podstron sklepu i odwiedzin produktów (aktywności użytkowników na stronie), 

2.3.3 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

2.3.4 Twoje dane są również przechowywane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (reklamacja i rękojmia oraz kontrole podatkowe). 

2.3.5 Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach Cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, za Twoją wyraźną zgodą.

2.4 Okres przechowywania danych osobowych

2.4.1 Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jakiemu ma służyć ich przechowywanie oraz o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes Administratora przez dłuższy okres. Przechowuję Twoje dane osobowe w celach: 

a) realizacji zawartej umowy; 

b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; 

c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

d) dane (e-mail, numer telefonu) podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora – do momentu wycofania zgody; 

e) w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji związanej z działalnością gospodarczą Administratora, przez okres 30 dni od otrzymania zapytania, względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji; 

f) w przypadku uczestniczenia w akcjach promocyjnych przez okres trwania akcji i dwa miesiące po niej; 

g) w przypadku prowadzenie analiz statystycznych/badań, monitorowanie aktywności przez okres dwóch lat od dnia ich pozyskania; 

h) w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa systemu przez okres dziesięciu lat od dnia ich pozyskania; 

2.5 Przekazywanie danych

2.5.1 Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze mną w celu realizacji umowy oraz prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług dla Ciebie lub mojej firmy (księgowość, faktury, automatyczne narzędzia do wysyłki newslettera) oraz dostawcom usług IT. Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

2.5.2 Twoje dane udostępniane są również firmie, która przechowuje i udostępnia (hostuje) mój sklep i stronę. 

2.5.3 Dane osobowe klientów mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

2.6 Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

2.6.1 Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej jako: EOG). Wyjątek stanowią osoby, które dokonają zakupu w sklepie, a ich adres zamieszkania będzie się znajdował poza tym obszarem lub gdy serwer/y dostawcy usług IT, z którego korzystam znajduje się poza EOG. W tym przypadku Administrator zapewnia, że Państwo w którym znajdują się wyżej określone serwery zapewnia taki sam poziom ochrony danych osobowych jak Rzeczypospolita Polska.

2.7 Podstawa przetwarzania danych

2.7.1 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawrzeć Umowę Kupna/Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem. 

2.7.2 W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformuję Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje braku wyrażenia na to zgody. 

2.7.3 Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przyszły klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu. 

2.7.4 Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) zawarcie i wykonywanie umowy świadczenia usługi elektronicznej oraz udziału w programach lojalnościowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b) realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)- na potrzeby prowadzenia akcji promocyjnych, zapewnienia kontaktu z administratorem, monitorowania aktywności, Prawnie uzasadnionym celem administratora w tym przypadku jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, zapewnienie kontaktu, zapewnienie bezpieczeństwa systemu oraz prowadzenie analiz statystycznych. 

d) w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, np. do wystawienia dokumentu zakupu (paragonu/faktury VAT) ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

e) zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Administratora – newsletter ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którą w każdej chwili można wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

2.8 Dobrowolność podawania danych

2.8.1 Podanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy tj. nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy bez ich podania. 

2.8.2 Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, udziału w programach lojalnościowych jest dobrowolne. 

2.8.3 Podanie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktu/korespondencji z Administratorem jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie. 

2.9 Twoje prawa

2.9.1 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:

a) Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie z Twoich danych osobowych przechowuję. Aby to zrobić, skontaktuj się ze mną mailowo na następujący adres mailowy: odo@ugcosu.pl.

b) Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały mi przekazane.

c) Prawo do sprostowania danych: 

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

d) Prawo do usunięcia danych osobowych: 

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przeze mnie, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  • masz otwarte zamówienie w sklepie,
  • masz nieuregulowane wobec mnie płatności,
  • dokonałeś zakupów, a ja jestem nadal zobowiązany przepisami prawa do zachowania Twoich danych dotyczących transakcji w celach księgowych lub reklamacyjnych,

e) Prawo do braku wyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, czyli otrzymywanie Newslettera. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając do mnie mail na adres: kontakt@ugcosu.pl. Z Newslettera możesz się również samodzielnie wypisać używając linka dołączonego automatycznie na końcu każdej wiadomości e-mail, wysyłanej przez system mailingowy. Dodatkowo w każdym otrzymywanym ode mnie mailu reklamowym znajduje się link do samodzielnego wypisania się z Newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

f) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takową wyraziłeś

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia zasad ich przetwarzania przez Administratora.

2.9.2 Nie przysługują Ci natomiast prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych w zakresie bardziej szerokim niż określony w niniejszym dokumencie.

2.10 Pliki „Cookies”

2.10.1 Sklep oraz strony ucgosu.pl i cddlazaawansowanych.pl oraz ich wszystkie subdomeny używają plików Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2.10.2 Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu w szczególności tych wymagających autoryzacji (weryfikacja loginu i hasła podczas logowania do założonego konta założonego 

2.10.3 W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”, które pełnią następujące funkcje:

a) Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b) Stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c) Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu oraz lepiej zorganizować jego układ. Cookies analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Cookies analityczne pozwalają również na stworzenie listy najczęściej odwiedzanych produktów, bez gromadzenia wiedzy o tym, kto dany przedmiot odwiedzał. 

2.10.4 Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a) Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

b) Analiza i statystyka pozwalające zbierać informacje takie jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.. Służą one do lepszego dopasowania materiałów na stronie do preferencji użytkowników; 

c) Marketing produktów i usług; 

Narzędzia społecznościowe umożliwiające udostępnianie materiałów np. na Facebooku, Twitterze, LinkedIN. Osadzane są również nagrania wideo z YouTube, które także wykorzystują Cookies dotyczące usługi Youtube;

2.10.5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. 

2.10.6 Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

2.10.7 Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

2.10.8 Masz prawo samodzielnie zadecydować o zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (posiadanej przeglądarki internetowej). 

2.10.9 W celu zarządzania ustawienia Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

2.10.10 Logi Serwera: 

a) Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera; 

b) Logi obejmują m.in. datę i czas serwera, adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze; 

c) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

2.11 Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

2.11.1 Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

2.12 Informacje końcowe

2.12.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2.12.2 Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

2.12.3 W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych użytkownika, Operator zastosował następujące środki techniczne: 

a) Certyfikat SSL – dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 

b) Regularne aktualizacje oprogramowania – zapewniają ochronę przed nowo odkrytymi błędami. 

c) Regularne backupy. 

2.12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. 

2.12.5 W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będę informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystam z Twoich danych osobowych. 

2.12.6 Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz również prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2.12.7 Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ewentualnych zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa i/lub nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegam również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych. 

2.12.8 Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 15.02.2023 r.